Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

PROJEKTI V IZVAJANJU:

# VISOKODEBELNI PAŠNI SADOVNJAKI KOT NOVA KMETIJSKA PRAKSA

Pridobljena sredstva: 50.275,35 € od tega sofinanciranje v višini 44.996,45 €

Trajanje: 1.12.2020 – 1.12.2022

Vodilni partner: Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Topolc 46, 6250 Ilirska Bistrica

Ostali partnerji: Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof, Kmetija Jernejevi, Slavinje 13a, 6225 Slavinje, Kmetija Slavec, Knežak 111, 6253 Knežak, Kmetija Pečar, Prešnica 71, 6240 Kozina, Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja, Jerebova ulica 8, 8330 Metlika

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

POVZETEK:

Projekt obravnava področje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje.

Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov, krepitev njihovih različnih funkcij, s poudarkom na pašni funkciji, z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin.

Skladno z navedenim bo za 4 vključene kmetije pripravljen in pilotno izveden Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov na podlagi katerega se bo tudi pilotno zasadilo oziroma obnovilo sadno drevje predvsem na pašnikih. S tem se bo tudi ohranjalo specifične strukture kulturne krajine.

Tematika projekta je skladna z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin in sicer:

· naravovarstvene vsebine vključujejo vsebine za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

· okoljske vsebine vključujejo aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

Dodatno projekt prispeva tudi k ponovni vzpostavitvi kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih, saj bodo aktivnosti (predvsem v okviru ene kmetije) namenjene oživljanju sadovnjakov, ki so bili opuščeni in se niso ustrezno vzdrževali in obnavljali.

GLAVNI CILJ projekta je pripraviti Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije ter jih na teh 4 kmetijah tudi pilotno izvesti.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI:

Izdelani Načrti vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije. Izvedena usposabljanja in demonstracije. Izdaja priročnika z navodili za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnega pašnega sadovnjaka. Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije) s predlogom za pripravljalce strokovnih podlag in programov. Razširjanje rezultatov projekta.

————

# NA KMETIJI DO DELOVNIH NAVAD IN ZNANJA 

Prijava na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani.

Pridobljena sredstva: 44.978,37€

Trajanje: 1.1.2020 do 31.12.2021

Vodilni partner: OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,

Partnerji: kmetija Miše, Sabonje 9; kmetija Slavec, Knežak 111; kmetija Volk, Suhorje 5

Organ upravljanja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen projekta je, da se za kmetije razvijejo programi izkustvenega učenja mladostnikov z namenom pridobivanja delovnih navad ter vzpostavitve zdravega odnosa do okolja in hrane.

Glavni cilj je izdelava didaktične mape za kmetije s programi izvajanja izobraževanj mladih na kmetiji s poudarkom na izkustvenem učenju, pridobivanju delovnih navad in s tem vzpostavitvi odnosa do spoštovanja okolja in zdrave hrane. Ker je ta vsebina tesno povezana z tradicionalnim kmetijstvom, je v programe vključeno tudi medgeneracijsko sodelovanje v smislu prenosa nekaterih ključnih znanj.

Programi v didaktični mapi bodo oblikovani tako, da jih bo lahko šola uporabila tudi kot dneve dejavnosti. Kmetje pa jih bodo lahko izkoristili tudi za namene sprejemanja ne le šolskih in vrtčevskih otrok, ampak katerih koli otrok, bodisi popotnikov ali pa družin na aktivnih počitnicah. Didaktična mapa bo v e obliki na voljo vsem kmetijam v Sloveniji, razdeljena pa bo tudi bližnjim šolam ter imela stalno mesto v knjižnici v Ilirski Bistrici.

Specifični cilji so:

1. Na osnovi potreb šole in možnosti kmetij oblikovati seznam aktivnosti za izvajanje dnevov dejavnosti na kmetijah s poudarkom na razvijanju delovnih navad, med predmetnem povezovanju, veččutnem učenju in medgeneracijskem sodelovanju.

2. Opredeliti aktivnosti ter razviti didaktične programe za kmetije.

3. Usposobiti člane kmetije za izvajanje dnevov dejavnosti na kmetiji.

4. Pilotno testirati in evalvirati razvite programe dnevov dejavnosti na kmetijah.

5. Analizirati izvedljivost prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

6. Razširiti rezultate projekta

Predvideni rezultati:

Izdelana didaktična mapa z naslovom Na kmetiji do delovnih navad in znanja. Odprti dve dopolnilni dejavnosti na kmetijah. Ena vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev v času trajanja projekta. Pet usposobljenih članov kmetij za sprejem otrok in skupin. Šest izvedenih pilotnih testiranj didaktičnih programov (dnevi dejavnosti) na kmetijah. Izvedeno usposabljanje z namenom prenosa znanja iz kmetije 15 kmetijam, ki niso člani partnerstva. Izdelana kalkulacija izvajanja programov. Izdelana analiza izvedljivosti prenosa predlaganih programov na kmetije. Razširitev rezultatov.

——-

# RAZVOJ NOVIH PRAKS ZA UPRAVLJANJE GOZDNIH POSESTI IN KREPITEV VSEH NJEGOVIH FUNKCIJ 

PARTNERJI:

Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o.,  Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec, Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof

Višja strokovna šola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna

Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruševje

Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo 45, 6225 Prem

Marko Mahne – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov

Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof

InnoRenew CoE, Izola

Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica

 

TRAJANJE:   9. 7. 2020 – 9. 7. 2022

VREDNOST  projekta:  83.795,67 € od tega sofinanciranje v višini  74.997,13 €

PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ukrep Sodelovanje, podukrep 16.2:  Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

Povzetek:

Projekt obravnava področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih gospodarstvih.

Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma  gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več in gotovo je glavni razlog to, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka, pač pa kmetijska dejavnost  in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog  je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij.

Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj praks za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki bodo združene v dokumentu  Načrti gozdnih posesti. Načrti bodo oblikovani na ravni posamezne kmetije in na način, da bodo cilje in ukrepe GGN iz strateške ravni  prenesli na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem bo velika pozornost namenjena tudi načrtovanju ukrepov za krepitev  vseh funkcij gozdov. Aktivnosti  bodo usmerjene tudi v izobraževanje in informiranje lastnikov gozdov ter k spodbujanju povezovanja, vključevanja v lesno-predelovalne verige in iskanja novih, inovativnih rešitev in možnosti rabe lesa. Ob zaključku projekta bo pripravljena Analiza izvedljivosti prenosa Načrtov gozdnih posesti v prakso drugih kmetij. Partnerstvo  bo poskrbelo tudi za prenos znanja in razširjanje informacij o projektu.

Glavni cilj projekta je pripraviti načrt za štiri gozdne posesti vključenih kmetij ter pripravljene načrte pilotno izvesti na štirih kmetijah.

 Pričakovani ključni rezultati:

 • Izdelan posnetek obstoječega stanja štirih gozdnih posesti.
 • Izvedeno srečanje za lastnike gozdnih posesti, namenjeno usposabljanju lastnikov

gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.

 • Izvedena pilotna izvedba in izdelani Načrti za gozdne posesti za štiri kmetije.
 • Izdelan audio-video posnetek s predstavitvijo pridobljenih znanj oziroma izvedenih ukrepov in objava na You Tubu.
 • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije).
 • Izdelan predlog za pripravljalce strokovnih podlag in programov ter posredovan ključnim  institucijam na področju gozdarstva (MKGP, ZGS, KGZS).
 • Predstavitev rezultatov projekta splošni javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

——-

# RAZVOJ MODELA ZA IZVAJANJE DNEVNIH OBLIK BIVANJA NA KMETIJI 

Partnerji: Kmetija Volk, Kmetija Jernejevi, Kmetija Fatur, Dom upokojencev Izola

Trajanje: 7.11.2019 – 7.11.2021

Vrednost: 44.994,44 EUR

Namen projekta je je vzpostaviti pogoje za pričetek izvajanja storitev dnevnih oblik bivanja starejših na kmetiji. Zato smo si kot glavni cilj postavili razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji in ga tudi v praksi preizkusiti. V ta namen bomo (1) najprej analizirali kakšne so potrebe in pričakovanja potencialnih koristnikov naših storitev, nato (2) analizirali kakšna so pričakovanja in možnosti kmetij in (3) na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje dnevnih aktivnosti na kmetiji.

V nadaljevanju bomo opredeljene aktivnosti pilotno preizkusili na vseh treh kmetijah, ki so vključene v projekt, jih sproti evalvirali in korektivne ukrepe izvedli pri naslednji pilotni izvedbi.

Splošen cilji projekta je razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji brez nastanitve za osebe starejše od 65 let, ki so samostojne pri opravljanju dnevnih opravil.

——-

# PILOTIRAMO SPRAVILO LESA Z IZBOLJŠANO MOBILNO GOZDARSKO ŽIČNICO IN INOVIRAMO NOV NAČIN IZDELAVE LESENIH OBJEKTOV IZ MANJ VREDNEGA LESA

Partnerji:

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna

Izidor Černigoj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Veliko Ubeljsko 20, 6225 Hruševje

Kmetija Podobnik, turizem in gozdarstvo, Marijan Podobnik s.p.; Pot v Češnjice 24, 5280 Idrija

Bojan Majdič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji;Topolc 9, 6250 Ilirska Bistrica

Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof

Melita Stegel – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji; Grobišče 11,6258 Prestranek

Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

Gozdarski inštitut Slovenije; Večna pot 2, 1000 Ljubljana

MEDINVAR, Bogdan Plesničar s.p.;Col 92,  5273 Col

TRAJANJE:   9. 7. 2020 – 9. 7. 2023

VREDNOST  projekta:  83.393,03 €  od tega sofinanciranje v višini  74.661,62 €

POVZETEK:

Zaradi spremenjenih podnebnih razmer, zaradi omejitev gospodarjenja z gozdovi na zaščitenih območij, zaprtosti terena z vlakami, oteženega načina spravila lesa zaradi lastništva ter nepoznavanja žičnega spravila, smo se odločili, da bomo pilotno preizkusili obliko spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico in iz lesa nižje kvalitete naredili inovativen produkt. V Primorsko – notranjski regiji se ni uporabljalo tovrstnega načina spravila lesa in tovrstnega inovativnega produkta, zato tudi nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, gozdarska podjetja, gozdarska svetovalna služba (ZGS) in lastniki gozdov nimajo izkušenj pri tovrstni obliki spravila lesa in načina izdelave produkta lesenih konstrukcij. Preizkus spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico sodi pod UVEDBO NOVE PRAKSE IN PREIZKUS NOVE TEHNOLOGIJE, ki se jo bo praktično implementiralo na kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdove na težko dostopnih terenih. Z uvajanjem takega spravila lesa se bo na tem področju tudi povečala intenziteta gospodarjenja z gozdovi in ustvarila možnost novih delovnih mest. Tudi pri tem načinu spravila lesa morajo lastniki zaradi različnih vzrokov v svojem gozdu posekati manjše debeline smreke ali bora, tako imenovane drogovnjake, ki na trgu dosegajo zelo nizke vrednosti. Projekt ponuja ekonomsko zanimivo rešitev za tak les: NOV PROIZVOD – MALI LESENI OBJEKT v nekaj različicah (strojno lopo, nadstrešek za druženja, za oddih, otroška igrala…). V ta namen bosta učitelja SGLŠ  na Danskem naučeno znanje prenesla na sodelujoče v projektu, da bodo lahko sami znali izbrati primerno drevje – drogovnjake in tudi izdelati različne male lesene objekte, ki sodijo v kategorijo pomožnih objektov, za katere se ne potrebuje pridobiti gradbeno dovoljenje.

S tem se bo:

 • povečala usposobljenost v gozdarstvu vseh sodelujočih (kmetij, strokovnjakov, svetovalcev, izobraževalcev, dijakov, zainteresirane javnosti…),
 • praktično preizkusila uporaba nove tehnologije z namenom spodbujanja vlaganj v gozdarstvo,
 • ohranjala biotska raznovrstnost v gozdovih, saj uporaba mobilne gozdarske žičnice veliko manj poškoduje gozdno rastje (in s tem ohranja biodiverziteto) kot klasično spravilo lesa (vlake, erozija…).
 • pričakuje se povečanje tržne usmerjenosti kmetij (večji obseg spravila lesa ter izdelava malih lesenih objektov),
 • z okolju prijazno izdelavo malih lesenih objektov bo spodbujena večja uporaba lesa na dvorišču, ki bo zaradi dodane vrednosti preproste izdelave vsekakor dosegal višjo vrednost in
 • razširjanje rezultatov bo pripomoglo k uveljavitvi te nove prakse in novega proizvoda v širšem prostoru Slovenije.

GLAVNI CILJ je preizkusiti posodobljeno oziroma prilagojeno tehnologijo (mobilna gozdarska žičnica) in na nov način izdelati nove proizvode (male lesene objekte) ter jih v praksi na vključenih kmetijah tudi pilotno realizirati – neposreden prenos znanja v prakso.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI:

 • Usposobljene osebe (10) za delo z mobilno gozdarsko žičnico.
 • Izdelana analiza terena (2x), kjer je najboljši možni način spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico.
 • Vzpostavitev mobilne gozdarske žičnice (2x).
 • Usposobljene osebe (10) za izdelavo malih lesenih objektov.
 • Izdelani 4 mali leseni objekti.
 • Prenos znanja v prakso.
 • Proizvajalec mobilne gozdarske žičnice bo dobil poročilo o preizkusu delovanja in morebitne predloge za izboljšavo.
 • Kmetije se bodo horizontalno povezale.
 • Predstavitev rezultatov projekta splošni javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *

ZAKLJUČENI PROJEKTI: 

1. TERENSKO JAHANJE SLOVENIJA

Osnovni podatki o projektu
 • Naziv projekta: TERENSKO JAHANJE SLOVENIJA
 • Akronim: TERENSKO JAHANJE
 • Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev

Partnerji projekta

 • VP: Konjeniški zavod Konji na Bregu
 • P2: Srečna kmetija, Uroš Lipanje
 • P3: Športne dejavnosti, Annelise Pedersen Pavšič s.p
 • P4: Odkup, prodaja in prevoz živine Volk Tomaž s.p.

Aktivnosti projekta:

 • razvoj in vzpostavitev 4-dnevne konjeniške krožne poti na relaciji Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije s spremljevalnimi programi,
 • pilotna izvedba krožne poti,
 • nakup opreme in ureditev počivališč za konje,
 • priprava promocijskih materialov in promocija novega produkta,
 • koordinacija in vodenje projekta,
 • promocija projekta.

Cilji projekta:

Dolgoročni cilj operacije je oblikovanje in promocija novega turističnega programa, namenjenega konjeniškemu turizmu, s katerim bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh treh občin.

Kratkoročni oziroma operativni cilj operacije so:
 • oblikovanje in vzpostavitev krožne poti, kjer bo potekala 4-dnevna tura s konjem ali opcijske 1-dnevne ture,
 • oblikovanje spremljevalnih aktivnosti znotraj krožne ture (različne delavnice),
 • nakup opreme in ureditev počivališč za konje, potrebnih za izvedbo ture,
 • nadgradnja spletne strani vodilnega partnerja,
 • izvedba aktivnosti za promocijo oblikovanega produkta,
 • pilotna izvedba krožne poti z namenom testiranja novo oblikovanega produkta.

Pričakovani rezultati projekta:

 • oblikovana in pilotno izvedena dva nova produkta konjeniškega turizma:
  • 4-dnevna krožna konjeniška pot: Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije; z opcijskimi enodnevnimi potmi med kraji na krožni poti,
  • s spremljevalnimi programi, kot so orientacijske delavnice na poti, spretnostno jahanje,
 • izvedena delavnice za ranljive skupine – otroke, z namenom spoznavanja dela s konji, večje socialne vključenosti, okoljske ozaveščenosti, aktivnega preživljanja prostega časa,
 • izdelan promocijski material: promocijski video krožne poti, ki bo posnet na pilotni izvedbi poti; namen videa je nadaljnje izvajanje promocije produkta, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, preko spletne strani in FB; letaki, nalepke za vozilo, promocijska oblačila,
 • nadgrajena spletna stran vodilnega partnerja,
 • objavljena dva prispevka o operaciji v lokalnih medijih.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/en/

Spletna stran je nastala v okviru projekta Jahalne počitnice, katerega cilj je oblikovati in v praksi preizkusiti nov turistični produkt »počitnice z lastnim konjem«, urediti kmetijo Volk za potrebe izvajanja produkta ter vzpostaviti spletno stran in FB profil ter s promocijo poskrbeti za prepoznavnost produkta. Kot rezultat projekta so bile, poleg vsebinskega razvoja produkta, na kmetiji urejene lokacije za relaksacijo in druženje turistov, postavljena spletna stran, izdelana celostna grafična podoba produkta, promocijski materiali, FB stran in izvedeno Facebook oglaševanje.