Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

PROJEKTI V IZVAJANJU:

 1. Na kmetiji do delovnih navad in znanja

Prijava na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani.

Pridobljena sredstva: 44.978,37€

Trajanje: 1.1.2020 do 31.12.2021

Vodilni partner: OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,

Partnerji: kmetija Miše, Sabonje 9; kmetija Slavec, Knežak 111; kmetija Volk, Suhorje 5

Organ upravljanja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen projekta je, da se za kmetije razvijejo programi izkustvenega učenja mladostnikov z namenom pridobivanja delovnih navad ter vzpostavitve zdravega odnosa do okolja in hrane.

Glavni cilj je izdelava didaktične mape za kmetije s programi izvajanja izobraževanj mladih na kmetiji s poudarkom na izkustvenem učenju, pridobivanju delovnih navad in s tem vzpostavitvi odnosa do spoštovanja okolja in zdrave hrane. Ker je ta vsebina tesno povezana z tradicionalnim kmetijstvom, je v programe vključeno tudi medgeneracijsko sodelovanje v smislu prenosa nekaterih ključnih znanj.

Programi v didaktični mapi bodo oblikovani tako, da jih bo lahko šola uporabila tudi kot dneve dejavnosti. Kmetje pa jih bodo lahko izkoristili tudi za namene sprejemanja ne le šolskih in vrtčevskih otrok, ampak katerih koli otrok, bodisi popotnikov ali pa družin na aktivnih počitnicah. Didaktična mapa bo v e obliki na voljo vsem kmetijam v Sloveniji, razdeljena pa bo tudi bližnjim šolam ter imela stalno mesto v knjižnici v Ilirski Bistrici.

Specifični cilji so:

1. Na osnovi potreb šole in možnosti kmetij oblikovati seznam aktivnosti za izvajanje dnevov dejavnosti na kmetijah s poudarkom na razvijanju delovnih navad, med predmetnem povezovanju, veččutnem učenju in medgeneracijskem sodelovanju.

2. Opredeliti aktivnosti ter razviti didaktične programe za kmetije.

3. Usposobiti člane kmetije za izvajanje dnevov dejavnosti na kmetiji.

4. Pilotno testirati in evalvirati razvite programe dnevov dejavnosti na kmetijah.

5. Analizirati izvedljivost prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

6. Razširiti rezultate projekta

Predvideni rezultati:

Izdelana didaktična mapa z naslovom Na kmetiji do delovnih navad in znanja. Odprti dve dopolnilni dejavnosti na kmetijah. Ena vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev v času trajanja projekta. Pet usposobljenih članov kmetij za sprejem otrok in skupin. Šest izvedenih pilotnih testiranj didaktičnih programov (dnevi dejavnosti) na kmetijah. Izvedeno usposabljanje z namenom prenosa znanja iz kmetije 15 kmetijam, ki niso člani partnerstva. Izdelana kalkulacija izvajanja programov. Izdelana analiza izvedljivosti prenosa predlaganih programov na kmetije. Razširitev rezultatov.

ZAKLJUČENI PROJEKTI: 

1. TERENSKO JAHANJE SLOVENIJA

Osnovni podatki o projektu
 • Naziv projekta: TERENSKO JAHANJE SLOVENIJA
 • Akronim: TERENSKO JAHANJE
 • Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev

Partnerji projekta

 • VP: Konjeniški zavod Konji na Bregu
 • P2: Srečna kmetija, Uroš Lipanje
 • P3: Športne dejavnosti, Annelise Pedersen Pavšič s.p
 • P4: Odkup, prodaja in prevoz živine Volk Tomaž s.p.

Aktivnosti projekta:

 • razvoj in vzpostavitev 4-dnevne konjeniške krožne poti na relaciji Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije s spremljevalnimi programi,
 • pilotna izvedba krožne poti,
 • nakup opreme in ureditev počivališč za konje,
 • priprava promocijskih materialov in promocija novega produkta,
 • koordinacija in vodenje projekta,
 • promocija projekta.

Cilji projekta:

Dolgoročni cilj operacije je oblikovanje in promocija novega turističnega programa, namenjenega konjeniškemu turizmu, s katerim bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh treh občin.

Kratkoročni oziroma operativni cilj operacije so:
 • oblikovanje in vzpostavitev krožne poti, kjer bo potekala 4-dnevna tura s konjem ali opcijske 1-dnevne ture,
 • oblikovanje spremljevalnih aktivnosti znotraj krožne ture (različne delavnice),
 • nakup opreme in ureditev počivališč za konje, potrebnih za izvedbo ture,
 • nadgradnja spletne strani vodilnega partnerja,
 • izvedba aktivnosti za promocijo oblikovanega produkta,
 • pilotna izvedba krožne poti z namenom testiranja novo oblikovanega produkta.

Pričakovani rezultati projekta:

 • oblikovana in pilotno izvedena dva nova produkta konjeniškega turizma:
  • 4-dnevna krožna konjeniška pot: Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije; z opcijskimi enodnevnimi potmi med kraji na krožni poti,
  • s spremljevalnimi programi, kot so orientacijske delavnice na poti, spretnostno jahanje,
 • izvedena delavnice za ranljive skupine – otroke, z namenom spoznavanja dela s konji, večje socialne vključenosti, okoljske ozaveščenosti, aktivnega preživljanja prostega časa,
 • izdelan promocijski material: promocijski video krožne poti, ki bo posnet na pilotni izvedbi poti; namen videa je nadaljnje izvajanje promocije produkta, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, preko spletne strani in FB; letaki, nalepke za vozilo, promocijska oblačila,
 • nadgrajena spletna stran vodilnega partnerja,
 • objavljena dva prispevka o operaciji v lokalnih medijih.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/en/

Spletna stran je nastala v okviru projekta Jahalne počitnice, katerega cilj je oblikovati in v praksi preizkusiti nov turistični produkt »počitnice z lastnim konjem«, urediti kmetijo Volk za potrebe izvajanja produkta ter vzpostaviti spletno stran in FB profil ter s promocijo poskrbeti za prepoznavnost produkta. Kot rezultat projekta so bile, poleg vsebinskega razvoja produkta, na kmetiji urejene lokacije za relaksacijo in druženje turistov, postavljena spletna stran, izdelana celostna grafična podoba produkta, promocijski materiali, FB stran in izvedeno Facebook oglaševanje.