Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

PROJEKTI V IZVAJANJU:

# VISOKODEBELNI PAŠNI SADOVNJAKI KOT NOVA KMETIJSKA PRAKSA

Pridobljena sredstva: 50.275,35 € od tega sofinanciranje v višini 44.996,45 €

Trajanje: 1.12.2020 – 1.12.2022

Vodilni partner: Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Topolc 46, 6250 Ilirska Bistrica

Ostali partnerji: Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof, Kmetija Jernejevi, Slavinje 13a, 6225 Slavinje, Kmetija Slavec, Knežak 111, 6253 Knežak, Kmetija Pečar, Prešnica 71, 6240 Kozina, Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja, Jerebova ulica 8, 8330 Metlika

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

POVZETEK:

Projekt je obravnaval področje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje.

Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov, krepitev njihovih različnih funkcij, s poudarkom na pašni funkciji, z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin.

Skladno z navedenim so bili za 4 vključene kmetije pripravljeni in pilotno izvedeni Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov na podlagi katerega se je tudi pilotno zasadilo oziroma obnovilo sadno drevje predvsem na pašnikih. S tem se je tudi ohranjalo specifične strukture kulturne krajine.

Tematika projekta je bila skladna z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin in sicer:

· naravovarstvene vsebine so vključevale vsebine za ohranjanje biotske raznovrstnosti,

· okoljske vsebine so vključevale aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

Dodatno je projekt prispeval tudi k ponovni vzpostavitvi kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih, saj so bile aktivnosti (predvsem v okviru ene kmetije) namenjene oživljanju sadovnjakov, ki so bili opuščeni in se niso ustrezno vzdrževali in obnavljali.

GLAVNI CILJ projekta je bil pripraviti Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije ter jih na teh 4 kmetijah tudi pilotno izvesti.

KLJUČNI REZULTATI:

Izdelani Načrti vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije:

Načrt vzpostavitve Kmetija Volk

Načrt vzpostavitve Kmetija Jernejevi

Načrt vzpostavitve Kmetija Pečar

Načrt vzpostavitve Kmetija Slavec

Izvedena so bila tudi usposabljanja in demonstracije ter izdelan Priročnik za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnih pašnih sadovnjakov.

Kratek predstavitveni vedeo je dostopen na tej povezavi.

 

——-

# PILOTIRAMO SPRAVILO LESA Z IZBOLJŠANO MOBILNO GOZDARSKO ŽIČNICO IN INOVIRAMO NOV NAČIN IZDELAVE LESENIH OBJEKTOV IZ MANJ VREDNEGA LESA

Partnerji:

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna

Izidor Černigoj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Veliko Ubeljsko 20, 6225 Hruševje

Kmetija Podobnik, turizem in gozdarstvo, Marijan Podobnik s.p.; Pot v Češnjice 24, 5280 Idrija

Bojan Majdič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji;Topolc 9, 6250 Ilirska Bistrica

Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof

Melita Stegel – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji; Grobišče 11,6258 Prestranek

Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

Gozdarski inštitut Slovenije; Večna pot 2, 1000 Ljubljana

MEDINVAR, Bogdan Plesničar s.p.;Col 92,  5273 Col

TRAJANJE:   9. 7. 2020 – 9. 7. 2023

VREDNOST  projekta:  83.393,03 €  od tega sofinanciranje v višini  74.661,62 €

POVZETEK:

Zaradi spremenjenih podnebnih razmer, zaradi omejitev gospodarjenja z gozdovi na zaščitenih območij, zaprtosti terena z vlakami, oteženega načina spravila lesa zaradi lastništva ter nepoznavanja žičnega spravila, smo se odločili, da bomo pilotno preizkusili obliko spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico in iz lesa nižje kvalitete naredili inovativen produkt. V Primorsko – notranjski regiji se ni uporabljalo tovrstnega načina spravila lesa in tovrstnega inovativnega produkta, zato tudi nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, gozdarska podjetja, gozdarska svetovalna služba (ZGS) in lastniki gozdov nimajo izkušenj pri tovrstni obliki spravila lesa in načina izdelave produkta lesenih konstrukcij. Preizkus spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico sodi pod UVEDBO NOVE PRAKSE IN PREIZKUS NOVE TEHNOLOGIJE, ki se jo bo praktično implementiralo na kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdove na težko dostopnih terenih. Z uvajanjem takega spravila lesa se bo na tem področju tudi povečala intenziteta gospodarjenja z gozdovi in ustvarila možnost novih delovnih mest. Tudi pri tem načinu spravila lesa morajo lastniki zaradi različnih vzrokov v svojem gozdu posekati manjše debeline smreke ali bora, tako imenovane drogovnjake, ki na trgu dosegajo zelo nizke vrednosti. Projekt ponuja ekonomsko zanimivo rešitev za tak les: NOV PROIZVOD – MALI LESENI OBJEKT v nekaj različicah (strojno lopo, nadstrešek za druženja, za oddih, otroška igrala…). V ta namen bosta učitelja SGLŠ  na Danskem naučeno znanje prenesla na sodelujoče v projektu, da bodo lahko sami znali izbrati primerno drevje – drogovnjake in tudi izdelati različne male lesene objekte, ki sodijo v kategorijo pomožnih objektov, za katere se ne potrebuje pridobiti gradbeno dovoljenje.

S tem se bo:

 • povečala usposobljenost v gozdarstvu vseh sodelujočih (kmetij, strokovnjakov, svetovalcev, izobraževalcev, dijakov, zainteresirane javnosti…),
 • praktično preizkusila uporaba nove tehnologije z namenom spodbujanja vlaganj v gozdarstvo,
 • ohranjala biotska raznovrstnost v gozdovih, saj uporaba mobilne gozdarske žičnice veliko manj poškoduje gozdno rastje (in s tem ohranja biodiverziteto) kot klasično spravilo lesa (vlake, erozija…).
 • pričakuje se povečanje tržne usmerjenosti kmetij (večji obseg spravila lesa ter izdelava malih lesenih objektov),
 • z okolju prijazno izdelavo malih lesenih objektov bo spodbujena večja uporaba lesa na dvorišču, ki bo zaradi dodane vrednosti preproste izdelave vsekakor dosegal višjo vrednost in
 • razširjanje rezultatov bo pripomoglo k uveljavitvi te nove prakse in novega proizvoda v širšem prostoru Slovenije.

GLAVNI CILJ je preizkusiti posodobljeno oziroma prilagojeno tehnologijo (mobilna gozdarska žičnica) in na nov način izdelati nove proizvode (male lesene objekte) ter jih v praksi na vključenih kmetijah tudi pilotno realizirati – neposreden prenos znanja v prakso.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI:

 • Usposobljene osebe (10) za delo z mobilno gozdarsko žičnico.
 • Izdelana analiza terena (2x), kjer je najboljši možni način spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico.
 • Vzpostavitev mobilne gozdarske žičnice (2x).
 • Usposobljene osebe (10) za izdelavo malih lesenih objektov.
 • Izdelani 4 mali leseni objekti.
 • Prenos znanja v prakso.
 • Proizvajalec mobilne gozdarske žičnice bo dobil poročilo o preizkusu delovanja in morebitne predloge za izboljšavo.
 • Kmetije se bodo horizontalno povezale.
 • Predstavitev rezultatov projekta splošni javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *

ZAKLJUČENI PROJEKTI: 

——-

# RAZVOJ NOVIH PRAKS ZA UPRAVLJANJE GOZDNIH POSESTI IN KREPITEV VSEH NJIHOVIH FUNKCIJ 

PARTNERJI:

Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o.,  Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec, Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof

Višja strokovna šola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna

Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruševje

Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo 45, 6225 Prem

Marko Mahne – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov

Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof

InnoRenew CoE, Izola

Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica

TRAJANJE:   9. 7. 2020 – 9. 7. 2022

VREDNOST  projekta:  83.795,67 € od tega sofinanciranje v višini  74.997,13 €

PROJEKT je bil SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ukrep Sodelovanje, podukrep 16.2:  Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

Povzetek:

Projekt je obravnavl področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih gospodarstvih.

Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma  gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več in gotovo je glavni razlog to, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka, pač pa kmetijska dejavnost  in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog  je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij.

Aktivnosti projekta so bile usmerjene v razvoj praks za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki so združene v dokumentu Posestni načrt Kmetija Volk. Načrt je bil oblikovani na ravni posamezne kmetije in na način, da so cilji in ukrepi GGN iz strateške ravni  preneseni na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem je bila velika pozornost namenjena tudi načrtovanju ukrepov za krepitev  vseh funkcij gozdov. Aktivnosti  so bile usmerjene tudi v izobraževanje in informiranje lastnikov gozdov ter k spodbujanju povezovanja, vključevanja v lesno-predelovalne verige in iskanja novih, inovativnih rešitev in možnosti rabe lesa. Ob zaključku projekta je bila pripravljena Analiza izvedljivosti prenosa Načrtov gozdnih posesti v prakso drugih kmetij. Partnerstvo  pa je poskrbelo tudi za prenos znanja in razširjanje informacij o projektu.

Glavni cilj projekta je bil pripraviti načrt za štiri gozdne posesti vključenih kmetij ter pripravljene načrte pilotno izvesti na štirih kmetijah.

Pričakovani ključni rezultati:

 • Izdelan posnetek obstoječega stanja štirih gozdnih posesti.
 • Izdelan priročnik za lastnike gozdov Priročnik Gozd in gospodarjenje z njim.
 • Izvedeno srečanje za lastnike gozdnih posesti, namenjeno usposabljanju lastnikov gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.
 • Izvedena pilotna izvedba in izdelani načrti gozdnih posesti za vse štiri kmetije, primer Posestni načrt Kmetija Volk.
 • Izdelan audio-video posnetek s predstavitvijo pridobljenih znanj oziroma izvedenih ukrepov in objava na You Tubu.
 • Izdelana Analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije).
 • Izdelan predlog za pripravljalce strokovnih podlag in programov (smiselno je vključen v Analizo izvedljivosti) ter posredovan ključnim  institucijam na področju gozdarstva (MKGP, ZGS, KGZS).
 • Predstavitev rezultatov projekta splošni javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

——————–

# Z naravo do novih eko storitev in produktov – EKOTRIP

PARTNERJI:

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna

Metka Hribar, Kuteževo 14a, 6250 Ilirska Bistrica

Odkup, prodaja in prevoz živine Volk Tomaž s.p., Suhorje 5, 6217 Vremski Britof

Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

TRAJANJE:   1. 2. 2021–31. 1. 2022

VREDNOST  projekta:  66.477,84€  od tega sofinanciranje v višini 49.939,42€

PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Naziv ukrepa: ukrep M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
Naziv podukrepa: podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

OPIS OPERACIJE:

Nabiranje zelišč v naravi in njihova predelava imata na območju Slovenije dolgo tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, v povezavi z zdravljenjem z zelišči. Kasneje se je razvilo tudi nabiranje in sušenje zelišč. Kot je zapisano v Smernicah razvoja lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2016-2021 predstavljajo zelišča tudi prednost pri razvoju hortikulturne terapije in turizma. Velik potencial ima ekološka pridelava zelišč na manjših površinah, med ostalim tudi v povezavi s turizmom, saj to predstavlja nišne proizvode, lokalni trg, kar cenijo potrošniki, ki so vedno bolj zahtevni in tudi okoljsko ozaveščeni.

Namen projekta je nadgradnja obstoječih dejavnosti partnerjev in razviti nove eko storitve in produkte ter skupni turistični program, ki bo vse to povezoval. V okviru projekta bo nastalo novo  partnerstvo lokalnih ponudnikov, ki bo z razvojem novih produktov in storitev na osnovi zeliščarske dediščine tudi primer dobre prakse za nove poslovne priložnosti razvoja eko podjetništva na podeželju.

Aktivnosti operacije:

 • Ureditev prostora za druženje in izobraževanje (zeliščni vrt, prostor za izvajanje zeliščno zvočne kopeli in delavnic v naravnem okolju)
 • Nabava opreme za nadgradnjo oz. razvoj novih dejavnosti partnerjev
 • Izdelani novi pripomočki za promocijo uporabe zelišč (izparilniki, blazine, prevleke)
 • Izobraževalne aktivnosti (študijski krožek, delavnice, e-brošura)
 • Promocija projekta (preko medijev in dogodkov)

 Cilji operacije:

 • Ustvariti nove pristope k razvoju osnovnih storitev na področju naravne in kulturne dediščine ter na osnovi te dediščine in naravnih danosti razviti nove eko storitve in produkte
 • Spodbuditi podjetniško aktivnost na podeželju
 • Spodbuditi razvojno naravnanost partnerjev
 • Spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji
 • Izboljšati ali ohraniti okolje v dobrem stanju

Rezultati operacije:

———————

# RAZVOJ MODELA ZA IZVAJANJE DNEVNIH OBLIK BIVANJA NA KMETIJI 

Partnerji: Kmetija Volk, Kmetija Jernejevi, Kmetija Fatur, Dom upokojencev Izola

Trajanje: 7.11.2019 – 7.11.2021

Vrednost: 44.994,44 EUR

Namen projekta je bil vzpostaviti pogoje za pričetek izvajanja storitev dnevnih oblik bivanja starejših na kmetiji. Zato smo si kot glavni cilj postavili razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji in ga tudi v praksi preizkusili. V ta namen smo analizirali potrebe kmetij  (Analiza potreb in pričakovanj starejših glede dnevnega bivanja na kmetijah), nato izvedli Analiza možnosti in pričakovanj kmetij in na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje dnevnih aktivnosti na kmetiji.

V nadaljevanju smo opredeljene aktivnosti pilotno preizkusili na vseh treh kmetijah, ki so vključene v projekt, jih sproti evalvirali in korektivne ukrepe izvedli pri naslednji pilotni izvedbi (Preizkus modela v praksi).

Končna Analiza izvedljivosti razvitega modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji brez nastanitve za osebe starejše od 65 let, ki so samostojne pri opravljanju dnevnih opravil, vsebuje predlagane in preizkušene modele, ter izkušnje in priporočila.

————————-

# NA KMETIJI DO DELOVNIH NAVAD IN ZNANJA 

Prijava na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani.

Pridobljena sredstva: 44.978,37€

Trajanje: 16.10.2019 do 30.11.2021

Vodilni partner: OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,

Partnerji: kmetija Miše, Sabonje 9; kmetija Slavec, Knežak 111; kmetija Volk, Suhorje 5

Organ upravljanja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen projekta je bil, da se za kmetije razvijejo programi izkustvenega učenja mladostnikov z namenom pridobivanja delovnih navad ter vzpostavitve zdravega odnosa do okolja in hrane.

Glavni cilj je bila izdelava didaktične mape za kmetije s programi izvajanja izobraževanj mladih na kmetiji s poudarkom na izkustvenem učenju, pridobivanju delovnih navad in s tem vzpostavitvi odnosa do spoštovanja okolja in zdrave hrane. Ker je ta vsebina tesno povezana z tradicionalnim kmetijstvom, je v programe vključeno tudi medgeneracijsko sodelovanje v smislu prenosa nekaterih ključnih znanj.

Programi v didaktični mapi so oblikovani tako, da jih bo lahko šola uporabila tudi kot dneve dejavnosti. Kmetje pa jih bodo lahko izkoristili tudi za namene sprejemanja ne le šolskih in vrtčevskih otrok, ampak katerih koli otrok, bodisi popotnikov ali pa družin na aktivnih počitnicah. Didaktična mapa je v e obliki na voljo vsem kmetijam v Sloveniji, razdeljena pa je bila tudi bližnjim šolam ter imela stalno mesto v knjižnici v Ilirski Bistrici.

V okviru projekta se je izvedlo 10 različnih dnevov dejavnosti na kmetijah kjer so se učenci preizkusili v kmečkih opravilih in spoznavali pot hrane od njive do mize. Pri tem so krmili kokoši, kosili in grabili travo, čistili ležišča, pobirali pridelke in prešali jabolka.

Kmetije so kljub COVIDu uspele izvesti vse predvidene aktivnosti z učenci šole. Šola je izvedla tudi  usposabljanje za člane kmetij na temo pedagogike, didaktike in varnosti na kmetiji. Dve kmetiji sta odprli dopolnilno dejavnost na temo izobraževanja na kmetiji preko katere bosta lahko še vnaprej sprejemali učence in ostale obiskovalce.

Pri izvajanju pilotnih aktivnosti z učenci na kmetijah in na podlagi analize izvedljivosti se je ugotovilo, da je za kvalitetno izvedbo dnevov dejavnosti potrebno oblikovati majhne skupine do 12 ali  do največ en razred učencev, glede na dejavnost.

 

—————

# TERENSKO JAHANJE SLOVENIJA

Osnovni podatki o projektu
 • Naziv projekta: TERENSKO JAHANJE SLOVENIJA
 • Akronim: TERENSKO JAHANJE
 • Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev

Partnerji projekta

 • VP: Konjeniški zavod Konji na Bregu
 • P2: Srečna kmetija, Uroš Lipanje
 • P3: Športne dejavnosti, Annelise Pedersen Pavšič s.p
 • P4: Odkup, prodaja in prevoz živine Volk Tomaž s.p.

Aktivnosti projekta:

 • razvoj in vzpostavitev 4-dnevne konjeniške krožne poti na relaciji Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije s spremljevalnimi programi,
 • pilotna izvedba krožne poti,
 • nakup opreme in ureditev počivališč za konje,
 • priprava promocijskih materialov in promocija novega produkta,
 • koordinacija in vodenje projekta,
 • promocija projekta.

Cilji projekta:

Dolgoročni cilj operacije je oblikovanje in promocija novega turističnega programa, namenjenega konjeniškemu turizmu, s katerim bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh treh občin.

Kratkoročni oziroma operativni cilj operacije so:
 • oblikovanje in vzpostavitev krožne poti, kjer bo potekala 4-dnevna tura s konjem ali opcijske 1-dnevne ture,
 • oblikovanje spremljevalnih aktivnosti znotraj krožne ture (različne delavnice),
 • nakup opreme in ureditev počivališč za konje, potrebnih za izvedbo ture,
 • nadgradnja spletne strani vodilnega partnerja,
 • izvedba aktivnosti za promocijo oblikovanega produkta,
 • pilotna izvedba krožne poti z namenom testiranja novo oblikovanega produkta.

Pričakovani rezultati projekta:

 • oblikovana in pilotno izvedena dva nova produkta konjeniškega turizma:
  • 4-dnevna krožna konjeniška pot: Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije; z opcijskimi enodnevnimi potmi med kraji na krožni poti,
  • s spremljevalnimi programi, kot so orientacijske delavnice na poti, spretnostno jahanje,
 • izvedena delavnice za ranljive skupine – otroke, z namenom spoznavanja dela s konji, večje socialne vključenosti, okoljske ozaveščenosti, aktivnega preživljanja prostega časa,
 • izdelan promocijski material: promocijski video krožne poti, ki bo posnet na pilotni izvedbi poti; namen videa je nadaljnje izvajanje promocije produkta, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, preko spletne strani in FB; letaki, nalepke za vozilo, promocijska oblačila,
 • nadgrajena spletna stran vodilnega partnerja,
 • objavljena dva prispevka o operaciji v lokalnih medijih.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/en/

Spletna stran je nastala v okviru projekta Jahalne počitnice, katerega cilj je oblikovati in v praksi preizkusiti nov turistični produkt »počitnice z lastnim konjem«, urediti kmetijo Volk za potrebe izvajanja produkta ter vzpostaviti spletno stran in FB profil ter s promocijo poskrbeti za prepoznavnost produkta. Kot rezultat projekta so bile, poleg vsebinskega razvoja produkta, na kmetiji urejene lokacije za relaksacijo in druženje turistov, postavljena spletna stran, izdelana celostna grafična podoba produkta, promocijski materiali, FB stran in izvedeno Facebook oglaševanje.